Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Ô - Vĩnh Linh

Xây dựng nông thôn mới

Nhiều chương trình, dự án được triển khai trong thực hiện công tác dân tộc


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  13:57, Thứ Sáu, 3-11-2023

Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, các điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà của huyện Vĩnh Linh đã có những chuyển biến căn bản, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

 

Để tạo điều kiện cho người dân có điều kiện phát triển kinh tế, trong 3 năm qua, có nhiều chương trình, đề án từ cấp quốc gia đến địa phương đã được triển khai. Cụ thể: Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững cho các bản có tỷ lệ nghèo cao ở các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, Vĩnh Ô giai đoạn II (2016- 2020); Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2021- 2025"; Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; CTMTQG giảm nghèo bền vững. Tổng kinh phí thực hiện các chương trình, đề án trên 100 tỷ đồng.

Đã có rất nhiều hộ dân tích cực, chủ động trong sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, người dân ở các bản đã có ý thức sử dụng sức lao động, áp dụng kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, phát huy tốt nguồn giống cây trồng vật nuôi được hỗ trợ, sử dụng tối đa diện tích đất sản xuất, bước đầu bà con đã sử dụng hiệu quả sức lao động, khai thác tốt nguồn lực hiện có để đảm bảo được nguồn lương thực cho gia đình. Tập quán sản xuất, chuyển dần từ phương thức sản suất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa thị trường. Xuất hiện ngày càng nhiều hộ gia đình có thu nhập cao trên địa bàn.

Đến nay, cơ cấu kinh tế của các địa phương có sự chuyển dịch tích cực, sinh kế của người dân ngày càng đa dạng; đời sống không ngừng cải thiện; hộ nghèo giảm khá nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6,3%/năm. Xã Vĩnh Hà đạt 19/19 tiêu chí, xã Vĩnh Khê đạt 15/19 tiêu chí và xã Vĩnh Ô đạt 14/19 tiêu chí.

 

CÁC TIN KHÁC
Phát động cuộc thi video clip tuyên truyền công tác giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2023 (06/11/2023)
Xã Vĩnh Ô tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận công nhận quy ước phòng chống tảo hôn và phát động chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống (28/09/2023)
Xã Vĩnh Ô tổ chức Hội thi tuyên truyền giảm thiếu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (27/09/2023)
Hỗ trợ 132 hộ nghèo các xã miền núi phát triển kinh tế trong năm 2023 (08/08/2023)
Góp phần nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số từ Quyết định số 2085/QĐ-TTg (12/09/2022)
Tập trung nguồn lực hỗ trợ 4 xã vùng khó hoàn thành xây dựng NTM (27/04/2022)
Sau 2 năm thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực giáo dục môi trường trong nhà trường và cộng đồng” tại xã Vĩnh Ô (27/04/2022)
Phụ nữ xã Vĩnh Ô chung tay xây dựng nông thôn mới (27/04/2022)
Tiếp tục đầu tư xây dựng NTM ở xã Vĩnh Ô (27/04/2022)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH